Primăria Jebel județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

05/11/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

05/11/2019 privind complectarea planului de achiziţi publice pentru anul 2019

05/11/2019 privind aprobarea proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei Jebel, pentru anul şcolar 2020-2021

05/11/2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

17/10/2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor la obiectivul de investiţie

26/09/2019 privind prima înscriere a terenului cu nr.top.847/a/1...1/b/1/a/1/a/1/1/1/a/1(50086) Jebel şi diminuarea suprafeţei acestuia cu 709 mp din CF 400425

26/09/2019 privind anularea contractului de concesiune nr.898/25.02.2013 al d-nei Lita Corina-Monica asupra terenului intravilan curţi construcţii, înscris în CF 402068 nr.cadastral 402068 în suprafaţă de 1496 la primăria comunei Jebel

26/09/2019 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Român a parcelei înscrise în CF nr.403340 nr.top 403340 în suprafaţă de 5840 mp, teren intravilan, curţi construcţii de locuinţe

26/09/2019 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local Jebel care să facă parte din consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ,, MARTIN ŞUBONI " din comuna Jebel, pentru anul 2019-2020

26/09/2019 privind vânzarea terenului intravilan, domeniul privat al comunei Jebel, înscris în CF nr.401347 nr.cadastral 401347 în suprafaţă de 249 mp prin licitaţie

26/09/2019 privind vânzarea terenului intravilan, domeniul privat al comunei Jebel, înscris în CF nr.401809 nr.cadastral 401347 în suprafaţă de 600 mp

26/09/2019 privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit conform Legii nr.15/2003 înscris în CF nr.401925 nr.cadastral 401925 la Primăria comunei Jebel

26/09/2019 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Român a parcelei înscrise în CF nr.400167 nr.top.400167 în suprafaţă de 494 mp, teren intravilan, curţi construcţii de locuit

26/09/2019 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Jebel din proprietatea Statului Român, a parcelei înscrise în CF. nr.400131 nr. top.400131 în suprafaţă de 500 mp, teren intravilan, curţi construcţii de locuinţe

26/09/2019 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului ,, Lucrări de modernizare şi reabilitare reţea de iluminat public în comuna Jebel, judeţ Timiş

26/09/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Jebel

26/09/2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

11/09/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei ,, Extindere

13/08/2019 privind aprobarea proiectului "Modernizare şi Reabilitare străzi DS 62, DP 31, DS 77, DS 78, DS 83, DS 21, DP 18, DS 52, DS 51, DS 53, DS 49, şi DS 39 în comuna Jebel, judeţ Timiş

13/08/2019 privind proiectul "Realizare accese şi modernizare trotuare rurale etapa I, în lungime de -7 Km

05/06/2019 privind modificarea valorii contractului de execuţie lucrări pentru investiţia "Dispensar uman P+M şi parcare, comunaJebel"

05/06/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia "Extindere reţea de canalizare şi realizarea branşamente în localitatea Jebel

05/06/2019 privind modificarea valorii contractului de execuţie lucrări pentru investiţia "Modernizare străzi în localitatea Jebel, judeţ Timiş"

05/06/2019 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică de la nivelul comunei Jebel

05/06/2019 privind implememtarea OUG 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi complectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

05/06/2019 privind validarea mandatului de consilier a dl.Rusu Cornel-Cristian

05/06/2019 privind încetarea mandatului de consilier a dl.Suciu Cornel de pe lista PSD

15/05/2019 privind acordarea unui ajutor financiar pentru Bicu Florentina, elevă în clasa a -V-a la Şcoala Gimnazială "Martin Şuboni " din Jebel, pentru participarea la Olimpiada pe ţară la Limba şi Literatura Română care se desfăşoară la Iaşi

15/05/2019 privind aprobarea participării Comunei Jebel la constituirea Asociaţiei pentru promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş

15/05/2019 privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Jebel în Adunarea generală a "Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT "

15/05/2019 privind aprobarea neasumării responsabilităţiiorganizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor

15/05/2019 privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor obiective de investiţii şi altor cheltuieli asimilate acestora în anul 2019

15/05/2019 privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

08/04/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va axecuta în anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

08/04/2019 privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a suprafeţei de 810 mp înscrisă în CF.nr.404138 nr.top 404138, domeniul privat al comunei Jebel, Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Jebel,în vederea utilizării ca parcare pentr

08/04/2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Jebel pentru anul şcolar 2019-2020

08/04/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei ,, Extindere

21/02/2019 Privind aprobarea valorii investiţiei a proiectului intitulat ,, Construire capelă comuna Jebel-gară; Construire capelă comuna Jebel-Drumul Lieblingului,,

21/02/2019 Privind Aprobarea acordării indemnizaţiei de hrană pentru angajaţii UAT Jebel

04/02/2019 Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice ale aparatului propriu al Primăriei comunei Jebel

04/02/2019 Privind Execuţia bugetară pentru anul 2018

08/01/2019 privind aprobarea execuţiei sumelor provenite din excedentul anilor precedenţi în suma de 55.375,23 lei la Primăria comunei Jebel şi a aprobarea execuţiei sumelor provenite din excedentul anilor precedenţi în sima de 5.845,00