Primăria Jebel județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

05/06/2019 privind modificarea valorii contractului de execuţie lucrări pentru investiţia "Dispensar uman P+M şi parcare, comunaJebel"

05/06/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia "Extindere reţea de canalizare şi realizarea branşamente în localitatea Jebel

05/06/2019 privind modificarea valorii contractului de execuţie lucrări pentru investiţia "Modernizare străzi în localitatea Jebel, judeţ Timiş"

05/06/2019 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică de la nivelul comunei Jebel

05/06/2019 privind implememtarea OUG 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi complectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

05/06/2019 privind validarea mandatului de consilier a dl.Rusu Cornel-Cristian

05/06/2019 privind încetarea mandatului de consilier a dl.Suciu Cornel de pe lista PSD

15/05/2019 privind acordarea unui ajutor financiar pentru Bicu Florentina, elevă în clasa a -V-a la Şcoala Gimnazială "Martin Şuboni " din Jebel, pentru participarea la Olimpiada pe ţară la Limba şi Literatura Română care se desfăşoară la Iaşi

15/05/2019 privind aprobarea participării Comunei Jebel la constituirea Asociaţiei pentru promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş

15/05/2019 privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Jebel în Adunarea generală a "Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT "

15/05/2019 privind aprobarea neasumării responsabilităţiiorganizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor

15/05/2019 privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor obiective de investiţii şi altor cheltuieli asimilate acestora în anul 2019

15/05/2019 privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

08/04/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va axecuta în anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

08/04/2019 privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a suprafeţei de 810 mp înscrisă în CF.nr.404138 nr.top 404138, domeniul privat al comunei Jebel, Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Jebel,în vederea utilizării ca parcare pentr

08/04/2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Jebel pentru anul şcolar 2019-2020

08/04/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei ,, Extindere

21/02/2019 Privind aprobarea valorii investiţiei a proiectului intitulat ,, Construire capelă comuna Jebel-gară; Construire capelă comuna Jebel-Drumul Lieblingului,,

21/02/2019 Privind Aprobarea acordării indemnizaţiei de hrană pentru angajaţii UAT Jebel

04/02/2019 Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice ale aparatului propriu al Primăriei comunei Jebel

04/02/2019 Privind Execuţia bugetară pentru anul 2018

08/01/2019 privind aprobarea execuţiei sumelor provenite din excedentul anilor precedenţi în suma de 55.375,23 lei la Primăria comunei Jebel şi a aprobarea execuţiei sumelor provenite din excedentul anilor precedenţi în sima de 5.845,00